Rozporządzenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity na podstawie obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 rokuw sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 rokuw sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 rokuw sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki   z dnia 9 kwietnia 2013 r.w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospdarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r.w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie ewidencji kąpieliski oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/10 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 28 czerwca2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu pływaniastatkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100 metrów od granickąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów, wypożyczalni sprzętupływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno – wypoczynkowych.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2011 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów, wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno - wypoczynkowych