Potwierdzenie członkowstwa

     Potwierdzenie członkostwa w Zgiersko-Łęczyckim WOPR (podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego) następuje poprzez potwierdzenie opłaty składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy. Wysokość składki członkowskiej na 2017 rok wynosi 50 zł.

Składkę członkowską należy opłacać w postaci wpłaty gotówkowej u uprawnionego członka zarządu Zgiersko-Łęczyckiego WOPR lub przelewu (wpłaty gotówkowej za pośrednictwem poczty lub banku) na konto 90 8786 0001 0000 1948 2000 0001. Dokonując wpłaty przelewem (wpłatą gotówkową za pośrednictwem poczty lub banku) do czasu potwierdzania w legitymacji dokumentem potwierdzającym członkowstwo jest wydruk polecenia przelewu (dowód wpłaty potwierdzony przez pocztę lub bank). 

Potwierdzenie wpłaty dokonywane jest w legitymacji członkowskiej na ostatnich stronach   za pomocą pieczątki z wyszczególnieniem roku, którego dotyczy składka, kwoty składki   oraz podpisu uprawnionego członka zarządu Zgiersko-Łęczyckiego WOPR.

Z dniem 3.02.2017 potwierdzenie członkostwa w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego oraz opłaty składki członkowskiej odbywać się będzie poprzez wklejenie hologramu w dotychczasowe miejsce przeznaczone do potwierdzeń składek członkowskich. Ratownicy, którzy opłacili wcześniej składki i zostało to potwierdzone pieczątką mogą otrzymać dodatkowo hologram.

Nie dokonuje się wpisów potwierdzających „ważność legitymacji” lub „uprawnienia do pracy w roku” na stronach znajdujących się za stroną z danym personalnymi.

Uprawnienia do pracy ustala pracodawca zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) ratowniku wodnym – rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.2), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu”.

 

Nie spełnienie wszystkich w/w warunków powoduje brak możliwości zatrudnienia w charakterze ratownika wodnego.

 

  Ratownik podejmujący pracę zobowiązany jest dostarczyć pracodawcy dokumenty (kopie) potwierdzające spełnienie w/w warunków oraz corocznie potwierdzenie przynależności do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego (potwierdzenie opłacenia składek) oraz każdorazowo, po upływie trzyletniego terminu ważności, zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.2) ( tzw. KPP).

Zarządzenie prezesa Zgiersko-Łęczyckiego WOPR nr 1 z dn. 1.01.2017 r. dotyczące potwierdzenia członkostwa