SZKOLENIA RATOWNICZE 2018 2018-03-21

MŁODSZY RATOWNIK WOPR  (szkolenie w wymiarze 25 godz.)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających ukończone 12  lat. Po ukończeniu szkolenia absolwenci   otrzymują wewnątrzorganizacyjny stopień młodszego ratownika WOPR (stopień nie upoważnia do pracy w charakterze ratownika wodnego)   równorzędnego dla  Lifesavera*  International  Lifesaving  Federation

RATOWNIK WODNY/RATOWNIK WOPR (szkolenie wymiarze 68 godz.)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających ukończone 17 lat oraz posiadających wewnątrzorganizacyjny stopień młodszego ratownika WOPR (nie dotyczy absolwentów uczelni wychowania fizycznego)

Po ukończeniu szkolenia zakończonego egzaminem  z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych objętych programem szkolenia przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną kierownik podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego wydaje zaświadczenie  wg. wzoru określonego przez MSW, które po spełnieniu warunków ustawowych  upoważnia do pracy w charakterze ratownika wodnego.

Terminy szkoleń:

Młodszy Ratownik WOPR (szkolenie na basenie „Wodnik” i kąpielisku „Nad Lindą” w Grotnikach)-sprawdzian wstępny i spotkanie organizacyjne 28.04.2018 (sobota) o godz. 7.00 basen „Wodnik” przy ul. Lotniczej 1a w Ozorkowie. Planowane zakończenie 12.05.2018. Kontakt Stanisław Ochota 603224715. Zajęcia w soboty na basenie w godz. 7.00-9.00, w niedziele i święta w godz. 8.00-9.00. Po zajęciach na basenie, po godzinnej przerwie na dojazd,  zajęcia na wodach otwartych na kąpielisku w godz. 11.00-13.00.

Młodszy Ratownik WOPR (szkolenie na basenie Łaźni Miejskiej w Zgierzu i kąpielisku „Nad Lindą” w Grotnikach)-sprawdzian wstępny i spotkanie organizacyjne 14.04.2018 (sobota) o godz. 19.00 basen Łaźnia Miejska przy ul. Łęczyckiej w Zgierzu . Planowane zakończenie 12.05.2018. Kontakt Bartłomiej Żak   509 583 131. Zajęcia na basenie w soboty w godz. 19.00-21.00, w niedziele i święta w godz. 13.00-15.00. Termin zajęć na wodach otwartych do ustalenia.

Młodszy Ratownik WOPR (szkolenie  obozowe w Rozewiu)- . Termin wyjazdu 24.06-6.07.2018. Kontakt Mateusz Matusiak 669413512. Wymagane zaliczenie sprawdzianu w uzgodnionym terminie.

Ratownik wodny/ratownik WOPR (szkolenie na basenie „Wodnik” i kąpielisku „Nad Lindą” w Grotnikach)-sprawdzian wstępny i spotkanie organizacyjne 12.05.2018 (sobota) o godz. 7.00 basen „Wodnik” przy ul. Lotniczej 1a w Ozorkowie. Planowane zakończenie 17.06.2018.

Zajęcia w soboty na basenie w godz. 7.00-9.00, w niedziele w godz. 8.00-9.00. Po zajęciach na basenie, po godzinnej przerwie na dojazd,  zajęcia na wodach otwartych na kąpielisku w godz. 11.00-13.00.

Dodatkowo w wybrane dni robocze zajęcia teoretyczne w godzinach wieczornych.

Po spełnieniu wymogów formalnych  absolwenci szkolenia otrzymują dodatkowo wewnątrzorganizacyjny stopień Ratownika WOPR  równorzędnego  dla  Lifesavera**  International  Lifesaving  Federation

Osoby przystępujące do szkoleń muszą posiadać zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przciwwskazań do odbyci szkolenia, w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie o stanie zdrowia oraz zgodę na udział w szkoleniu składa jej opiekun prawny.

Koszt szkoleń:

MŁODSZY RATOWNIK WOPR - 400 zł ( w cenę szkolenia wliczone są: legitymacja członkowska, składka członkowska, materiały szkoleniowe, koszulka).

RATOWNIK WODNY/RATOWNIK WOPR -1200 zł ( za całość szkolenia, w cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe, egzamin i wydanie zaświadczenia).

W przypadku posiadania wewnątrzorganizacyjnego stopnia MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR - 800 zł.

W przypadku posiadania wewnątrzorganizacyjnego stopnia RATOWNIKA WOPR - 500 zł.

 

IV Zjazd Zgiersko-Łęczyckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 2017-12-16

IV Zjazd Zgiersko-Łęczyckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 W dniu 16.12.2017   w Sali widowiskowej MDK w Ozorkowie odbył się IV Zjazd Zgiersko-Łęczyckiego WOPR. Wyróżniającym się zawodnikom ratownictwa sportowego zostały wręczone podpisane przez starostów zgierskiego i łęczyckiego podziękowania za wysokie wyniki i godne reprezentowanie obydwu powiatów  na arenie krajowej i międzynarodowej. Po przedstawieniu sprawozdania za okres 2012-2017 i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi odbyły się wybory.

Do Zarządu weszli:

Stanisław Ochota – Ozorków

Anna Bartczak - Ozorków

Przemysław Wrzosek – Łęczyca

Mateusz Sass – gm. Zgierz

Tomasz Wojda – Zgierz

Marek Krysiak – Ozorków

Anna Wasiak – Zgierz

Sławomir Matusiak – Ozorków

Krzysztof Kaźmierczak – Zgierz

Dagmara Malczewska – Aleksandrów Łódzki

Maciej Cyrulewski – gm. Zgierz

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Ryszard Rogalski - Ozorków

Anna Pisera - Ozorków

Bartłomiej Żak – Zgierz

W skład komisji dyscyplinarnej weszli:

Andrzej Adamczewski - Ozorków

Wojciech Biesiada - Ozorków

Benon Tomczak – Zgierz

W przerwie obrad nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarnej. Prezesem został Stanisław Ochota, Wiceprezesami Tomasz Wojda oraz Przemysław Wrzosek. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Ryszard Rogalski, a Komisji Dyscyplinarnej Andrzej Adamczewski.

W części końcowej Zjazdu omówiono rolę ZŁ WOPR w systemie ratownictwa wodnego oraz nakreślono kierunki działań w działalności szkoleniowej, sportoweja, a także zakres dostosowania się do wymogów MSW w zakresie ratownictwa wodnego oraz wymogów wynikających z zmieniającego się prawa, w tym RODO.

 

IV ZJAZD ZGIERSKO-ŁĘCZYCKIEGO WOPR 2017-11-28

 IV ZJAZD

ZGIERSKO-ŁĘCZYCKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

      W dn. 16.12.2017 (sobota) o godz. 12.00 w I terminie  ( o godz. 13.00 w II terminie) w sali widowiskowej MDK w Ozorkowie , ul. Listopadowa 6 B odbędzie się IV Zjazd  Zgiersko-Łęczyckiego WOPR 

W zjeździe mają prawo wziąć wszyscy członkowie zwyczajni Zgiersko-Łęczyckiego WOPR (obowiązuje posiadanie legitymacji WOPR) posiadający uregulowane składki członkowskie zgodnie ze statutem oraz zaproszeni goście.

      Małoletni poniżej 16 lat   biorący udział w zjeździe nie biorą udziału w głosowaniach oraz nie   korzystają   z   czynnego i   biernego   prawa   wyborczego   do   władz.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
  2. Statut Zgiersko-Łęczyckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
  3. Uchwała Zarządu z dn.22.09.2017 o zwołaniu zjazdu.

 

 

 

regulamin obrad-projekt

 

porządek obrad-projekt

 

 

SZKLENIA RATOWNICZE 2017 2017-04-26

XXIV MEMORIAŁ "ZAWORA" 2017-04-22

 W dniu 22.04.2017 na pływalni MOSiR w Zgierzu odbył się XXIV MEMORIAŁ "ZAWORA". Startowało około 220 zawodników. Najmłodszym zawodnikiem była 4 letnia Żak, natomiast najstarszym zawodnikiem był 95 letni Kazimierz Mrówczyński. organizatorem zwódów było Zgierskie TKKF, MOSiR w Zgierzu, MUKS Zgierz, Zgiersko-Łeczyckie WOPR oraz Dobra Szkoła im. Zawora

wyniki 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11